Profesionální předseda

Převezme odpovědnost na sebe a jako profík bude pracovat pro Vaše SVJ

Jsem profesionální předseda

Není Vaše společenství vlastníků schopné se na ničem usnést? Nikdo nechce převzít odpovědnost a smluvní závazky související s členstvím ve výboru SVJ? Přetrvávají problémy a neshody při volbě členů výboru či předsedy společenství?

Zajistíme spolehlivé řešení právě pro Vás, nabízíme profesionálního člena výboru nebo předsedu společenství. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ (dle Nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Profesionální předseda bude pro Vás provádět

tyto služby a jeho kroky budete mít pod dohledem v Samospráva SVJ

1. Odpovídáme za účetnictví

odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství, pokud již SVJ účetního má, spolupracujeme s ním ve všech výše uvedených bodech

2. Vedení písemností

za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností

3. Jednáme za Vás a máte kompletní přehled

jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SVJ. Využíváme Samospráva SVJ pro Váš přehled nad činnostmi, které pro Vás provádíme.

4. Řešíme dluhy

činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků

5. Vedeme evidenci vlastníků

vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek

6. Uzavírání smluv

samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním

7. Provádíme platby

zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství

8. Připravujeme schůze

svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění,

9. Řídíme schůze

zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost

10. Plníme úkoly, informujeme

vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu

11. Plníme finanční plán

zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic

12. Komunikujeme s účetní

komunikujeme s účetním a navrhujeme výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky

13. Radíme se s Vámi

konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu

14. Vymáháme plnění

vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství

15. Dohlížíme na správce

případně dohlížíme na výkon činnosti správce, provádíme jeho kontrolu

Nad rámec uvedených služeb pro Vás dále zajistíme:

  • Čtvrtletní pravidelné zprávy a přehledy činností dostupné všem vlastníkům či nájemcům formou rozesílaného e-mailu
  • Aktualizace seznamu vlastníků včetně příslušných kontaktů
  • Flexibilita – časová přizpůsobivost potřebám domu a vlastníků
  • Pevný termín přítomnosti v objektu – záleží na dohodě, minimálně jednou za dva měsíce
  • Komunikace s kontrolní komisí či jednotlivými vlastníky přes e-mail dle potřeby, popřípadě při přítomnosti v objektu.
  • Kontrola nad uzavřenými smlouvami společenství vlastníků

Jaká je cena za službu Profesionálního předsedy SVJ?

Přizpůsobíme se potřebám Vašeho SVJ ve vztahu k naší odměně. Cena za výkon externího předsedy SVJ, je fakturována společenství vlastníků, tzn. tato cena je konečná a společenství nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Abychom se mohli starat o Váš dům s péčí řádného hospodáře, stanovili jsme minimální cenu za výkon funkce profesionálního předsedy SVJ na od 9.900,- Kč měsíčně bez DPH / dům pro 30 jednotek s dohledem v Samospráva SVJ. V závislosti na technickém a ekonomickém stavu domu. U domů s vyšším počtem bytů je k ceně připočtena paušální sazba za jednotku.